برای دانلود پکیج تور اینجا کلیک کنید.

5 شب مالدیو

5NIGHT MALDIVES

تلفن :0218851131

SUMMER ISLAND RESORT 4 STAR

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
STANDARD ROOM FB 66.500.000 78.500.000 65.700.000 48.100.000 6.800.000 300
WATER BUNGALOW FB 76.800.000 91.600.000 75.700.000 62.200.000 6.800.000 300
BEACH VILLA FB 88.700.000 109.600.000 87.300.000 63.800.000 6.800.000 300
WATER VILLA FB 96.200.000 120.100.000 94.800.000 68.800.000 6.800.000 300

GARDEN ROOM – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD AND 01 INFANT
SUPERIOR BUNGALOW – MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 01 CHILD AND 01 INFANT
BEACH VILLA - MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 01 CHILD AND 01 INFANT
WATER VILA - MAX 2 ADULTS ONLY ( CHILDREN BELOW 15 YRS NOT ALLOWED )

ADARAAN CLUB RANNALHI 4 star

Type Of Room Board DBL SGL TPL CHD
WB
INF COM
STANDARD ROOM HB 59.000.000 75.700.000 64.000.000 40.500.000 6.800.000 300
WATER BUNGALOW HB 79.100.000 136.500.000 70.100.000 42.000.000 6.800.000 300

STANDARD ROOM – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD
WATER BUNGALOW – MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 01 CHILD
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort

MEERU ISLAND RESORT 4 STAR

Type Of Room Board DBL SGL TPL CHD
WB
INF COM
GARDEN ROOM FB 65.200.000 85.500.000 62.400.000 42.900.000 6.800.000 300
BEACH VILLA FB 67.600.000 89.600.000 64.700.000 43.800.000 6.800.000 300
JACUZZI BEACH VILLA FB 72.700.000 98.200.000 69.100.000 -- -- 300
WATER VILLA FB 76.400.000 104.400.000 72.200.000 -- -- 300

GARDEN ROOM – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 02 CHILDREN
BEACH VILLA – MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 02 CHILDREN
WATER VILLA – MAX 03 ADULT (18 YEARS ONLY)
JACUZZI BEACH VILLA -MAX 3 ADULTS OF 18 YEARS

BANDOS ISLAND RESORT 4 STAR TOP

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
CLASSIC ROOM BB 57.200.000 68.800.000 -- -- 300
STANDARD ROOM BB 58.300.000 71.100.000 57.200.000 42.900.000 6.800.000 300
GARDEN VILLA BB 61.700.000 75.600.000 57.200.000 42.900.000 6.800.000 300
WATER VILLA BB 102.100.000 146.600.000 71.100.000 42.900.000 6.800.000 300

CLASSIC ROOM– MAX 02 ADULT
STANDARD ROOM – MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 01 CHILD
GARDEN VILLA – MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 01 CHILD
WATER VILLA ‐ MAX 03 ADULT OR 02 ADULT AND 02 CHILD (2 EXTRA BEDS AND A BABY COT)

KUREDU ISLAND RESORT MALDIVES 4 Star

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
GARDEN BUNGALOW ALL 76.300.000 98.200.000 73.300.000 56.200.000 6.800.000 300
BEACH BUNGALOW ALL 77.400.000 102.5000.00 75.600.000 56.200.000 6.800.000 300
BEACH VILLA FB 78.600.000 104.600.000 75.900.000 N/A 6.800.000 300
JACUZZI BEACH VILLA FB 82.200.000 108.900.000 78.300.000 N/A 6.800.000 300
SANGU WATER VILLA FB 93.700.000 128.000.000 89.200.000 N/A 6.800.000 300

GARDEN BUNGALOW -MAX 3 ADULT PAX OR 2 ADULT PAX & 1 CHILD
BEACH BUNGALOW -MAX 3 ADULT PAX OR 2 ADULT PAX & 1 CHILD
BEACH VILLA -MAX 3 ADULT PAX OR 2 ADULT PAX & 2 CHILDREN
JACUZZI BEACH VILLA -MAX 3 ADULTS OR 2 ADULTS & 2 CHILDREN
SANGU WATER VILLA -MAX 3 ADULT PAX -ACCEPTED ONLY GUESTS OF 18 YEARS AND ABOVE
HONEYMOONERS SERVICE: Complimentary fruit plate and bottle of sparkling wine upon arrival

SUN ISLAND RESORT 55 STAR

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
STANDARD BEACH HB 56.400.000 73.200.000 53.900.000 42.900.000 6.800.000 300
SUPERIOR BEACH HB 57.900.000 75.400.000 54.900.000 43.900.000 6.800.000 300
WATER BUNGALOW HB 73.200.000 102.600.000 68.000.000 54.500.000 6.800.000 300

STANDARD BEACH – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 02 KIDS (01 EXTRA BED WILL BE PROVIDED) SUPERIOR BEACH – MAX 03 ADULTS OR
02 ADULTS AND 02 KIDS (01 EXTRA BED WILL BE PROVIDED) WATER BUNGALOW – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 02 KIDS (01 EXTRA BED
WILL BE PROVIDED)
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.

PARADISE ISLAND RESORT 5 STAR

Type Of Room Board DBL SGL TPL CHD
WB
INF COM
SUPERIOR BEACH HB 58.800.000 82.200.000 58.800.000 42.900.000 42.900.000 300
WATER VILLA BB 91.900.000 148.800.000 N/A N/A N/A 300
HAVEN VILLA BB 100.900.000 167.500.000 N/A N/A N/A 300

SUPERIOR BEACH – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 02 KIDS (01 EXTRA BED WILL BE PROVIDED)
WATER VILLA – MAX 02 ADULTS ONLY
HAVEN VILLA – MAX 02 ADULTS ONLY
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.

ROYAL ISLAND RESORT 5 STAR

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
BEACH VILLA HB 61.900.000 83.800.000 57.900.000 45.200.000 6.800.000 300

BEACH VILLA – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 02 KIDS (01 EXTRA BED WILL BE PROVIDED)
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.

KURUMBA ISLAND RESORT – PER ROOM/PER NIGHT – USD – 5 STAR TOP

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
SUPERIOR BEACH BB 71.900.000 104.900.000 54.300.000 43.400.000 6.800.000 300
DELUXE ROOM BB 74.200.000 113.100.000 N/A N/A N/A 300
DELUXE BUNGALOW BB 82.500.000 128.800.000 54.300.000 43.400.000 6.800.000 300
GARDEN POOL VILLA BB 102.900.000 167.000.000 54.300.000 43.400.000 6.800.000 300

SUPERIOR BEACH – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD OR 01 INFANT
DELUXE ROOM– MAX 02 ADULTS ONLY
DELUXE BUNGALOW – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 02 CHILDREN (01 EXTRA BED WILL BE PROVIDED)
GARDEN POOL VILLA -MAX 3 ADULTS AND 1 CHILDREN OR 1 INFANT OR 2 ADULTS AND 1 CHILD AND 1 INFANT
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.

VELASSARU ISLAND RESORT 5 STAR

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
DELUXE BUNGALOW BB 75.000.000 107.400.000 57.600.000 45.000.000 6.800.000 300
DELUXE VILLA BB 81.300.000 119.900.000 57.600.000 45.000.000 6.800.000 300
BEACH VILLA BB 101.000.000 159.900.000 57.600.000 45.000.000 6.800.000 300
WATER BUNGALOW WITH POOL BB 130.000.000 215.900.000 57.600.000 45.000.000 N/A 300

DELUXE BUNGALOW – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD OR 01 INFANT
DELUXE VILLA– MAX 03 ADULT/02 ADULT AND 02 CHILDREN (01 EXTRA BED WILL BE PROVIDED)
BEACH VILLA – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD OR 01 INFANT
WATER VILLA - MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD
WATER BUNGALOW WITH POOL -MAX 3 ADULTS / 2 ADULTS AND 1 CHILD OR 1 INFANT (ONLY 1 EXTRA BED OR 1 BABY COT
WILL BE PROVIDED)
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.

ADARAAN SELECT MEEDHUPPARU 5 STAR

Type Of Room Board DBL SGL TPL CHD
WB
INF COM
BEACH VILLA HB 74.100.000 94.900.000 70.900.000 46.000.000 6.800.000

BEACH VILLA MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.
SHERATON FULL

SHERATON FULL MOON MALDIVES 5 STAR

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD INF COM
DELUXE ROOM BB 63.000.000 93.900.000 79.000.000 6.800.000 300
BEACH FRONT DELUXE BB 66.000.000 98.900.000 79.000.000 6.800.000 300
ISLAND COTTAGE BB 69.300.000 105.500.000 79.000.000 6.800.000 300
COTTAGE WITH POOL BB 85.000.000 136.500.000 79.000.000 6.800.000 300
WATER BUNGALOW BB 88.200.000 143.000.000 6.800.000 300
WATER VILLA BB 100.800.000 168.500.000 6.800.000 300
OCEAN POOL VILLA BB 102.000.000 177.500.000 6.800.000 300

DELUXE ROOM - MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD
BEACH FRONT DELUXE – MAX 03 ADULTS OR 02 ADULTS AND 01 CHILD
ISLAND COTTAGE – MAX 03 ADULTS AND 01 CHILD OR 02 ADULTS AND 02 CHILDREN (ONLY ONE BED)
COTTAGE WITH POOL - MAX 03 ADULTS AND 01 CHILD OR 02 ADULTS AND 02 CHILDREN (ONLY ONE BED)
WATER BUNGALOW – MAX 02 ADULT AND 01 CHILD (08-12 YEARS)
WATER VILLA/OCEAN VILLA – MAX 02 ADULT AND 01 CHILD (08-12 YEARS)
Compliments:
1) A Bottle of Champagne and a fruit basket for honeymooners.
2) A Birthday Cake and bottle of wine, On Birthdays celebrated at the resort.

CENTARA GRAND ISLAND 5 STAR TOP

Type Of Room Board DBL SGL Third ADL CHD
WB
INF COM
BEACH SUITE UALL 120.000.000 167.900.000 76.900.000 55.900.000 FOC 300
DELUXE WATER VILLA UALL 133.900.000 194.200.000 76.900.000 55.900.000 FOC 300
DELUXE FAMILY WATER VILLA UALL 139.000.000 202.900.000 76.900.000 55.900.000 FOC 300
OCEAN WATER VILLA UALL 144.500.000 214.900.000 76.900.000 55.900.000 FOC 300

BEACH SUITE -MAX 3 ADULTS OR 2 ADULTS & 2 CHILDREN
DELUXE WATER VILLA -MAX 3 ADULTS OR OR 2 ADULTS & 2 CHILDREN
DELUXE FAMILY WATER VILLA -MAX 3 ADULTS OR 2 ADULTS & 2 CHILDREN
OCEAN WATER VILLA -MAX 3 ADULTS OR 2 DULTS AND 2 CHILDREN
Compliments:
ONE BOTTLE OF CHAMPAGNE, A CELEBRATION CAKE FOR TWO & PERSONALIZED AMENITIES

  • بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قطری (پایین ترین نرخ پروازی)
  • ویزا مالدیو در هنگام ورود به فرودگاه ماله داده می شود .
  • اعتبار پاسپورت از زمان پرواز 7 ماه میباشد که بررسی آن به عهده آژانس همکار میباشد.
  • کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد و نوزاد بدون کمیسیون.